VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn arow
  01
  02

  Quyết định 1822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  03

  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  04

  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  05

  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống đường địa phương, tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  06

  Quyết định 1639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  07

  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
  08
  09

  Quyết định 1338/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  10

  Quyết định 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  11
  12

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  13

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  14

  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  15

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Vi phạm hành chính Tải về
  16

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
  17

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức Tải về
  18

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  19

  Quyết định 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  20