Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 595 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
62

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
63

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
64

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng đặc thù và định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
65

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
66

Quyết định 2613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
67

Quyết định 2612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
68

Quyết định 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2021
69

Quyết định 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
70

Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Quyết định 11/1999/QĐ-UB ngày 06/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
71

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Quyết định 22/2020/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
72

Công văn 6188/UBND-VX4 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị hỗ trợ đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng để đón công dân về địa phương

Ban hành: 28/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
73

Quyết định 2180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2021
74

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2021
75

Quyết định 2059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
76

Quyết định 27/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
77

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
78

Quyết định 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
79

Quyết định 1454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2021
80

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh và hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
Vui lòng đợi