VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 476 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
62

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
63

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
64

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
65

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá xây dựng biệt thự, nhà ở, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 13/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
66

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
67

Quyết định 227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 11/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
68

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
69

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
70

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
71

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
72

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
73

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2018
74

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
75

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
76

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
77

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
78

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
79

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
80

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
Vui lòng đợi