Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 588 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
42

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2022 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
43

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
44

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh các loại giá đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
45

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
46

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
47

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
48

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
49

Quyết định 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
50

Quyết định 3043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
51

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
52

Quyết định 44/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
53

Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
54

Quyết định 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
55

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
56

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
57

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
58

Quyết định 38/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành định mức dự toán xây dựng đặc thù và định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
59

Quyết định 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
60

Quyết định 2613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
Vui lòng đợi