Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 595 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
581

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
582

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
583

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
584

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
585

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
586

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
587

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
588

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
589

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
590

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
591

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nguyên liệu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng cho các doanh nghiệp chế biến tinh chế gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
592

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
593

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 13/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
594

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về chuyển nhượng, cho thuê đất trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2015
595

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
Vui lòng đợi