Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 588 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
561

Quyết định 1277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 10/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
562

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
563

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
564

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
565

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
566

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
567

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
568

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 24/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
569

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 18/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
570

Quyết định 87/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
571

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
572

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
573

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
574

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
575

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
576

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính và chuyển phát trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2017
577

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
578

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
579

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
580

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
Vui lòng đợi