VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 157 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
122

Quyết định 34/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2015
123

Quyết định 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
124

Quyết định 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
125

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 15/2013/QB-UBND ngày 19/03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
126

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2015
127

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2015
128

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 10/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2015
129

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
130

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
131

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
132

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
133

Quyết định 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
134

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 12/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
135

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
136

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
137

Quyết định 64/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
138

Quyết định 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 19/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
139

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2020

Ban hành: 26/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
140

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 75/2009/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
Vui lòng đợi