VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 157 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
62

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
63

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
64

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
65

Quyết định 31/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
66

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
67

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
68

Quyết định 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
69

Quyết định 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
70

Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
71

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
72

Quyết định 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 29/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
73

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
74

Quyết định 570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
75

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định định mức hoạt động, mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
76

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
77

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức trần chi phí chứng thực, hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
78

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 19/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
79

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
80

Quyết định 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế mua - bán hàng miễn thuế đối với khách tham quan du lịch tại Khu Thương mại - Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi