VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Có tất cả 156 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
42

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
43

Quyết định 280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
44

Quyết định 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
45

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
46

Quyết định 176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ngành Giao thông Vận tải tỉnh thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 24/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
47

Quyết định 247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 17/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
48

Quyết định 137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Giao thông Vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 08/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
49

Quyết định 132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
50

Quyết định 126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 29/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
51

Quyết định 105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
52

Quyết định 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
53

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
54

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
55

Quyết định 901/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
56

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
57

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
58

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
59

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2019
60

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
Vui lòng đợi