VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Có tất cả 105 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
22

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
23

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
24

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
25

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
26

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
27

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 03/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
28

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
29

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
30

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
31

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
32

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 21/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
33

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 05/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
34

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
35

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
36

Quyết định 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2017
37

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2017
38

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 09/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
39

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
40

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang)

Ban hành: 24/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2017
Vui lòng đợi