Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Có tất cả 131 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 07/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
122

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
123

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
124

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
125

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
126

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
127

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
128

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 09/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
129

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
130

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
131

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
Vui lòng đợi