Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Có tất cả 124 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
102

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 04/05/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
103

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
104

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành, sửa đổi một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 05/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
105

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 25/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 13/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
106

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
107

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
108

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 32/2008/QĐ-UBND ngày 15/07/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 19/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
109

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 39/2008/QĐ- UBND ngày 09/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
110

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 04/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
111

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 15/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
112

Quyết định 1385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
113

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
114

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 07/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
115

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
116

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
117

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
118

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
119

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
120

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
Vui lòng đợi