Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Có tất cả 124 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
42

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về viêc ban hành Quy định công nhận các danh hiệu Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 10/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
43

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
44

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Tỉnh

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
45

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
46

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc bãi bỏ Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
47

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
48

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
49

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 21/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
50

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
51

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
52

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
53

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
54

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
55

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
56

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
57

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2020
58

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 13/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
59

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
60

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi