VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  341

  Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

  342
  343

  Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

  344

  Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  345

  Quyết định 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

  346

  Quyết định 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

  347

  Quyết định 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lao động thương binh và xã hội tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

  348

  Quyết định 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước

  349

  Quyết định 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động điểm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  350