VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 228 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2017
42

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
43

Quyết định 42/2017/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp thực hiện bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
44

Quyết định 41/2017/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
45

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
46

Quyết định 40/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành theo Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
47

Quyết định 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
48

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
49

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
50

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
51

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
52

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2017
53

Quyết định 833/QĐ-UBND.HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 24/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2020
54

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
55

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vườn Quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
56

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 28/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2017
57

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T)

Ban hành: 23/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
58

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 04/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
59

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
60

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2017
Vui lòng đợi