Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Có tất cả 274 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
42

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2021
43

Quyết định 964/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
44

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
45

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
46

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
47

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
48

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
49

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2022
50

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định thời hạn lưu giữ Công báo được cấp phát tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 13/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
51

Quyết định 1271/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 18/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2020
52

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
53

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
54

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
55

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
56

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
57

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
58

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
59

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
60

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
Vui lòng đợi