Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Có tất cả 132 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
121

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 26/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
122

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
123

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
124

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 18/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
125

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 11/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
126

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
127

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lí dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 14/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
128

Quyết định 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 28/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2021
129

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 30/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
130

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 23/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
131

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
132

Quyết định 10a/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2015
Vui lòng đợi