Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 351 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
61

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
62

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
63

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
64

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
65

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
66

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
67

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
68

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
69

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
70

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức chi hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2020

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
71

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
72

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
73

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2018
74

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương

Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
75

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
76

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
77

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
78

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018-2022

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
79

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
80

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2018
Vui lòng đợi