VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Có tất cả 190 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
161

Quyết định 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
162

Quyết định 752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
163

Quyết định 4434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
164

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
165

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
166

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
167

Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
168

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 15/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
169

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
170

Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
171

Quyết định 1921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
172

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh hệ số giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đã quy định tại Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
173

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
174

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
175

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành thuộc tỉnh

Ban hành: 19/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
176

Quyết định 1751/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bình Định

Ban hành: 20/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
177

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2015
178

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
179

Quyết định 515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Ban hành: 12/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
180

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
Vui lòng đợi