Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Có tất cả 166 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 13/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
142

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
143

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
144

Quyết định 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích, nộp ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2020
145

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
146

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 05/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
147

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 02/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
148

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
149

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
150

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 09/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
151

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 16/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
152

Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 25/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
153

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 11/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
154

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu đất ở, đất nông nghiệp gắn liền với đất ở được tách thửa và chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2019
155

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2021
156

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
157

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
158

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định về mức thu, quản lý sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
159

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định sử dụng chung cột điện để treo, mắc cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 01/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
160

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
Vui lòng đợi