VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Có tất cả 111 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Quyết định 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
22

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
23

Quyết định 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
24

Quyết định 1024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục trung học mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 28/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
25

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý

Ban hành: 17/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
26

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2021
27

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
28

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
29

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi Điều 10 của Quy định về phối hợp, phân cấp quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2021
30

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định về việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
31

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
32

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
33

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm)

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
34

Quyết định 1931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Điện)

Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
35

Quyết định 1916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 02/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2020
36

Quyết định 1909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2020
37

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
38

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp)

Ban hành: 20/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
39

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
40

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
Vui lòng đợi