VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Có tất cả 111 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2020
42

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc bãi bỏ Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
43

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 23/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
44

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 17/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
45

Quyết định 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
46

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
47

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
48

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đối thoại trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ban hành kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND, ngày 25/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
49

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
50

Quyết định 721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo)

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
51

Quyết định 722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tiếp công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo)

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
52

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
53

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
54

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
55

Quyết định 165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
56

Quyết định 1982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2021
57

Quyết định 1980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giải quyết tố cáo mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2021
58

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2021
59

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 16/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
60

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2021
Vui lòng đợi