VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Có tất cả 246 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu arow
  01

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bãi bỏ Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng và điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  02

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo để tuyển sinh thêm vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  03

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
  04

  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bãi bỏ Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  05

  Quyết định 838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác)

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  06

  Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu bãi bỏ Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  07

  Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh)

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
  08

  Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành: Xây dựng/ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Công Thương/ Giao thông Vận tải/ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  09

  Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  10

  Quyết định 18/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  11

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cơ cấu tổ chức Tải về
  12

  Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
  13

  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  14

  Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Môi trường; Đất đai; Biển và hải đảo; Tài nguyên nước)

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  15

  Quyết định 642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Môi trường; đất đai)

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  16

  Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Chính sách thuế)

  Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
  17

  Quyết định 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh)

  Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  18

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  19

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  20

  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về