Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 309 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
301

Quyết định 105/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
302

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
303

Quyết định 121/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
304

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
305

Quyết định 99/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
306

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
307

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
308

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương

Ban hành: 29/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
309

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán

Ban hành: 13/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
Vui lòng đợi