Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 306 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
261

Quyết định 177/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
262

Quyết định 133/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 10/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
263

Quỵết định 127/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 08/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
264

Quyết định 85/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 256/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 02/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
265

Quyết định 59/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang

Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
266

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị Quyết 93/NQ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
267

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
268

Quyết định 869/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
269

Quyết định 745/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức đất giao làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và diện tích đất ở tối thiểu đã tách thửa áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 07/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
270

Quyết định 461/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
271

Quyết định 314/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 447/2013/QĐ-UBND; bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 448/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
272

Quyết định 313/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
273

Quyết định 256/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
274

Quyết định 222/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi một số điều quy định quản lý và điều hành ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định 52/2007/QĐ-UBND ngày 29/05/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 28/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
275

Quyết định 557/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2021
276

Quyết định 552/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 134/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
277

Quyết định 447/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
278

Quyết định 448/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
279

Quyết định 370/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
280

Quyết định 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Giang

Ban hành: 22/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
Vui lòng đợi