VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Có tất cả 208 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
181

Quyết định 557/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2021
182

Quyết định 552/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 134/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
183

Quyết định 447/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
184

Quyết định 448/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
185

Quyết định 370/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
186

Quyết định 130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Bắc Giang

Ban hành: 22/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
187

Quyết định 409/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá cho thuê đất có hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
188

Quyết định 314/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định đơn giá và thu tiền xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Đình Trám

Ban hành: 26/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
189

Quyết định 192/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
190

Quyết định 130/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
191

Quyết định 99/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
192

Quyết định 163/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
193

Quyết định 140/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
194

Quyết định 139/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
195

Quyết định 121/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước của Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
196

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2021
197

Quyết định 236/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
198

Quyết định 224/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định về giá thu tiền sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Đình Trám

Ban hành: 13/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
199

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định 121/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 09/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
200

Quyết định 134/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 15/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
Vui lòng đợi