01

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 40/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 17/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 56/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 170/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Ban hành: 16/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 32/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 31/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ báo cáo giá thị trường

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 25/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Ban hành: 12/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 58/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết