Văn bản sắp có hiệu lực

Có tất cả 185 văn bản sắp có hiệu lực
Lọc theo:
21

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
22

Thông tư 03/2021/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
23

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
24

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
25

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
26

Quyết định 70/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
27

Thông tư 91/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2021
28

Quyết định 67/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
29

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
30

Thông tư 19/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
31

Thông tư 14/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
32

Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
33

Thông tư 14/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về phòng vệ thương mại

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
34

Thông tư 20/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
35

Thông tư 18/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định mức tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
36

Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
37

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
38

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
39

Quyết định 68/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
40

Quyết định 63/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 27/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021