(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 05/10/2013 - 11/10/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1604/TTg-DMDN) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1604/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng.      

* (SMS: 3105/QD-BGTVT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3105/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

* (SMS: 2250/QD-BNN-DMDN) - Ngày 02/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2250/QĐ-BNN-ĐMDN về việc ban hành Quy chế của Kiểm soát viên Tổng công ty Rau quả, nông sản.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 8418/VPCP-KTTH) - Ngày 08/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8418/VPCP-KTTH về việc chính sách thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký xe, lưu hành xe đã chuyển nhượng.

* (SMS: 3268/TCT-CS) - Ngày 04/10/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3268/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền vay.   

* (SMS: 5814/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5814/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu. 

* (SMS: 5790/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5790/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa. 

* (SMS: 5769/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5769/TCHQ-TXNK về việc ân hạn thuế nhập khẩu 275 ngày. 

* (SMS: 12946/BTC-TCDN) - Ngày 27/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12946/BTC-TCDN về việc mức thu thủy lợi phí đối với cây công nghiệp dài ngày 

* (SMS: 3171/TCT-TNCN) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3171/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

* (SMS: 3126/TCT-TNCN) - Ngày 23/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3126/TCT-TNCN về việc tính thuế thu nhập cá nhân cho người chưa được cấp mã số. thuế.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP 

* (SMS: 3125/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3125/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động ở cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng. 

* (SMS: 3968/BTNMT-TCCB) - Ngày 07/10/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3968/BTNMT-TCCB về việc thực hiện chế độ nghỉ hàng năm và thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  

* (SMS: 3952/BHXH-TCCB) - Ngày 04/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3952/BHXH-TCCB về việc tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn. 

* (SMS: 155/KH-UBND) - Ngày 03/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 155/KH-UBND về việc Kế hoạch An toàn Lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2014.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 4628/BNN-VP) - Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4628/BNN-VP về việc thông báo về dự án nhà ở thu nhập thấp Đặng Xá 2. 

* (SMS: 1582/TTg-KTN) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn1582/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

* (SMS: 1581/TTg-KTN) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1581/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

ĐẦU TƯ 

* (SMS: 8447/VPCP-KTN) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8447/VPCP-KTN về việc tình hình triển khai thực hiện Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1826/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1826/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 117/2013/ND-CP)
- Ngày 07/10/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 117/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.

* (SMS: 1819/QD-TTg)
- Ngày 07/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1819/QĐ-TTg về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoản vay Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Tiểu Chương trình 1.

* (SMS: 1812/QD-TTg)
- Ngày 07/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1812/QĐ-TTg về việc ứng trước vốn đối ứng nguồn ngân sách Nhà nước của các dự án ODA và ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 - 2015.

* (SMS: 8347/VPCP-QHQT)
- Ngày 07/10/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8347/VPCP-QHQT về việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án "Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. 

* (SMS: 8334/VPCP-QHQT) - Ngày 07/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8334/VPCP-QHQT về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định cho các dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

* (SMS: 116/2013/ND-CP) - Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền

* (SMS: 1810/QD-TTg) - Ngày 04/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1810/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng, tiêu chí sử dụng vốn Ngân hàng thế giới (WB) giai đoạn 2014 - 2018 và các năm tiếp theo. 

* (SMS: 3751/LDTBXH-KHTC) - Ngày 02/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản Nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013.

* (SMS: 8158/VPCP-QHQT) - Ngày 01/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8158/VPCP-QHQT về việc báo cáo tình hình vận động, thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA 6 tháng đầu năm 2013.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 3270/TCT-DNL) - Ngày 04/10/2013,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3270/TCT-DNL về việc thực hiện hóa đơn điện tử vận chuyển hàng không.

* (SMS: 3178/TCT-CS) - Ngày 26/09/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3178/TCT-CS về việc xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 8440/VPCP-KTTH) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8440/VPCP-KTTH về các đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020. 

* (SMS: 13320/BTC-TCHQ) - Ngày 04/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13320/BTC-TCHQ về việc thủ tục nhập khẩu khí hydrogen và nitrogen qua đường ống dẫn chuyên dụng. 

* (SMS: 5855/TCHQ-GSQL) - Ngày 04/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5855/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập tái xuất. 

* (SMS: 8244/VPCP-KTTH) - Ngày 03/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8244/VPCP-KTTH về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường.

* (SMS: 5826/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5826/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất. 

* (SMS: 5825/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5825/TCHQ-GSQL về việc ghi nhãn xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. 

* (SMS: 5798/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5798/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho tàu biển quốc tịch nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam. 

* (SMS: 8188/VPCP-KTTH) - Ngày 01/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8188/VPCP-KTTH về việc nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ bị đóng lại số khung. 

* (SMS: 939/GSQL-GQ2) - Ngày 25/09/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 939/GSQL-GQ2 về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

XÂY DỰNG 

* (SMS: 8226/VPCP-KTN) - Ngày 02/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8226/VPCP-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung Khu các cơ sở nghiên cứu cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 30/2013/TT-BYT)
- Ngày 04/10/2013,
Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2013/TT-BYT về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

* (SMS: 6008/QD-UBND)
- Ngày 04/10/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6008/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2013. 

* (SMS: 8263/VPCP-V.I) - Ngày 03/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8263/VPCP-V.I về việc tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. 

* (SMS: 8168/VPCP-KTTH) - Ngày 01/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8168/VPCP-KTTH về việc thực hiện Bản ghi nhớ về thương mại gạo với Liên bang Comoros. 

* (SMS: 12658/BTC-QLG) - Ngày 20/09/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12658/BTC-QLG về việc giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 257/QD-PCLBTW)
- Ngày 04/10/2013,
Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương ban hành Quyết định 257/QĐ-PCLBTW quy định Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

* (SMS: 7409/UBND-NNNT) - Ngày 03/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7409/UBND-NNNT về việc đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích. 

* (SMS: 5977/QD-UBND) - Ngày 02/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5977/QĐ-UBND về việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 1788/QD-TTg) - Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1788/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 8399/VPCP-KGVX) - Ngày 08/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8399/VPCP-KGVX về lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

* (SMS: 20/CT-BGTVT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 20/CT-BGTVT về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải. 

* (SMS: 16543/QLD-KD) - Ngày 03/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16543/QLD-KD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược. 

* (SMS: 6165/CD-BYT) - Ngày 02/10/2013, Bộ Y tế ban hành Công điện 6165/CĐ-BYT về việc tăng cường phòng chống bệnh dịch đau mắt đỏ.

* (SMS: 16280/QLD-TT) - Ngày 01/10/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16280/QLD-TT về việc cung cấp thông tin liên quan đến: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot, thuốc có chứa phối hợp hoạt chất Cyproteron acetat 2mg và Ethinylestradiol 35 mcg (Diane 35), thuốc chứa Diclofenac sử dụng theo đường toàn thân, chế phẩm sắt đường tĩnh mạch và dịch truyền chứa Hydroxyethyl starch (HES). 

* (SMS: 28/2013/TTLT-BYT-BLDTBXH) - Ngày 27/09/2013, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.  

* (SMS: 21/2013/TT-BCT) - Ngày 25/09/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 21/2013/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh doanh thuốc lá.  

* (SMS: 253/QD-QLD) - Ngày 25/09/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 253/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 09 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 bổ sung. 

* (SMS: 252/QD-QLD) - Ngày 25/09/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 252/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 42 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141 bổ sung. 

* (SMS: 247/QD-QLD) - Ngày 10/09/2013, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 247/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 37 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 22.

GIAO THÔNG

* (SMS: 8385/VPCP-KTN)
- Ngày 08/10/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8385/VPCP-KTN về việc tổ chức Lễ khởi công cầu Cao Lãnh - Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông. 

* (SMS: 3095/QD-BGTVT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3095/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về các giải pháp kỹ thuật công nghệ đối với đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (cống) trên đường ô tô

* (SMS: 3087/QD-BGTVT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3087/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (km123+105.17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

* (SMS: 8345/VPCP-KTN) - Ngày 07/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8345/VPCP-KTN về việc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng kênh Cái Tráp tại khu vực Hải phòng. 

* (SMS: 3084/QD-BGTVT) - Ngày 04/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3084/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt trì mới, dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao

* (SMS: 10609/BGTVT-ATGT) - Ngày 04/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10609/BGTVT-ATGT về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động. 

* (SMS: 8288/VPCP-KTN) - Ngày 04/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8288/VPCP-KTN về việc đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

* (SMS: 8284/VPCP-KTN) - Ngày 04/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8284/VPCP-KTN về việc đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đăk Hà, thành phố Kon Tum và xây dựng đường tránh thành phố Kon Tum. 

* (SMS: 8283/VPCP-KTN) - Ngày 04/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành  Công văn 8283/VPCP-KTN về việc chuyển đổi công trình "Nút giao thông lập thể Cái Dăm" bằng công trình "đường du lịch nối khu du lịch Hùng Thắng với đường Hạ Long". 

* (SMS: 20/CT-TTg) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 8425/VPCP-KGVX) - Ngày 08/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8425/VPCP-KGVX về việc đầu tư xây dựng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

* (SMS: 7271/BGDDT-GDDH) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7271/BGDĐT-GDĐH về việc báo cáo liên kết đào tạo.

* (SMS: 1585/TTg-KGVX) - Ngày 04/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1585/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Trường Đại học Hạ Long thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

* (SMS: 2278/QD-BNN-TCCB) - Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2278/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý Lương thực Thực phẩm giai đoạn 2009 - 2020

* (SMS: 7114/BGDDT-GDMN) - Ngày 03/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7114/BGDĐT-GDMN về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2013 -2014.

* (SMS: 4522/BNN-TCCB) - Ngày 01/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  Công văn 4522/BNN-TCCB về Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản 2014 - 2015.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ 

* (SMS: 159/KH-UBND) - Ngày 07/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 159/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013 về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô.

* (SMS: 19/2013/TT-BKHCN) - Ngày 15/08/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 19/2013/TT-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế, tự chịu trách nhiệm.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1055/QD-BHXH) - Ngày 02/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1055/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

* (SMS: 3869/BHXH-CSYT) - Ngày 30/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3869/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc công tác thực hiện giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

* (SMS: 3868/BHXH-CSYT) - Ngày 30/09/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3868/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

* (SMS: 7295/UBND-VX) - Ngày 30/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7295/UBND-VX về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 6051/QD-UBND)
- Ngày 07/10/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6051/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2013.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

* (SMS: 115/2013/ND-CP)
- Ngày 03/10/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

* (SMS: 112/2013/ND-CP)
- Ngày 02/10/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 112/2013/NĐ-CP về việc quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

* (SMS: 111/2013/ND-CP)
- Ngày 30/09/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1260/QD-BTTTT) - Ngày 03/10/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1260/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015. 

* (SMS: 467/QD-UBDT) - Ngày 02/10/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 467/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc. 

* (SMS: 466/QD-UBDT) - Ngày 02/10/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 466/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn trên mạng thông tin trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 465/QD-UBDT) - Ngày 02/10/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 465/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác Hệ thống thông tin tổng thể của Ủy ban Dân tộc. 

* (SMS: 2995/QD-BGTVT) - Ngày 01/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2995/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 * (SMS: 3682/BVHTTDL-VP) - Ngày 08/10/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 3682/BVHTTDL-VP về việc treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí. 

* (SMS: 113/2013/ND-CP) - Ngày 03/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

* (SMS: 1839/QD-TTg) - Ngày 10/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1839/QĐ-TTg về việc đính chính địa danh quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 1831/QD-TTg)
- Ngày 09/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 369/TB-VPCP) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 369/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông. 

* (SMS: 368/TB-VPCP) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 368/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. 

* (SMS: 367/TB-VPCP) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 367/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai. 

* (SMS: 56/2013/QD-TTg) - Ngày 07/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 56/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/03/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

* (SMS: 8360/VPCP-V.III) - Ngày 07/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8360/VPCP-V.III về việc chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam. 

* (SMS: 112/NQ-CP) - Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 09 năm 2013. 

* (SMS: 55/2013/QD-TTg) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 55/2013/QĐ-TTg về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

* (SMS: 365/TB-VPCP) - Ngày 03/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 365/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội thảo về Đề án "Xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang".

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 370/TB-VPCP) - Ngày 09/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 370/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012.

* (SMS: 1605/TTg-KGVX) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1605/TTg-KGVX về việc đính chính văn bản. 

* (SMS: 2321/QD-BNN-TCTL) - Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2321/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

* (SMS: 21/CT-UBND) - Ngày 07/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 21/CT-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê. 

* (SMS: 4516/QD-BGDDT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 4516/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, họp của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

* (SMS: 8320/VPCP-V.III) - Ngày 04/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8320/VPCP-V.III về việc phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

* (SMS: 1583/TTg-TH) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1583/TTg-TH về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công việc.

* (SMS: 8259/VPCP-KGVX) - Ngày 03/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8259/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị giao ban về việc thực hiện Đề án 2088.

* (SMS: 3509/BNN-PC) - Ngày 02/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3509/BNN-PC về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 06/2013/TT-TTCP) - Ngày 01/10/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 06/2013/TT-TTCP về việc quy định quy trình giải quyết tố cáo. 

* (SMS: 1486/QD-LDTBXH) - Ngày 01/10/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1486/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Quy chế văn thư và lưu trữ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 7241/UBND-KT) - Ngày 30/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7241/UBND-KT về việc quản lý, sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

* (SMS: 3515/BC-BNV) - Ngày 26/09/2013, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 3515/BC-BNV về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2013.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1830/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1830/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 -2016. 

* (SMS: 1829/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1829/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 -2016. 

* (SMS: 1828/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1828/QĐ-TTg về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 1827/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1827/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 -2016.

* (SMS: 1821/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1821/QĐ-TTg phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 -2016. 

* (SMS: 2322/QD-BNN-TCCB) - Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2322/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* (SMS: 2315/QD-BNN-TCTL) - Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2315/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 

* (SMS: 2314/QD-BNN-TCTL) - Ngày 08/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2314/QĐ-BNN-TCTL về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. 

* (SMS: 3094/QD-BGTVT) - Ngày 07/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3094/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học-Kỹ thuật cầu đường Việt Nam.  

* (SMS: 6050/QD-UBND) - Ngày 07/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6050/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1809/QD-TTg) - Ngày 04/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1809/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2287/QD-BNN-TCCB) - Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2287/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập các Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

* (SMS: 1800/QD-TTg) - Ngày 03/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1800/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. 

* (SMS: 2471/QD-BTP) - Ngày 03/10/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2471/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 

* (SMS: 500/QD-TCDS) - Ngày 03/10/2013, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành Quyết định 500/QĐ-TCDS về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng. 

* (SMS: 5995/QD-UBND) - Ngày 03/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5995/QĐ-UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 2958/QD-BGTVT) - Ngày 27/09/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2958/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009. 

* (SMS: 5346/QD-UBND) - Ngày 27/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5346/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1801/QD-TTg)
- Ngày 03/10/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1801/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục dự án "Đường dây 500 KTDV Hatxan- Pleiku" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).


NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 119/2013/ND-CP) - Ngày 09/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. 

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 07/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng. 

* (SMS: 4606/BNN-KHCN) - Ngày 07/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4606/BNN-KHCN về tiêu chuẩn áp dụng khi lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước. 

* (SMS: 7456/UBND-NNNT) - Ngày 07/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 7456/UBND-NNNT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2013 - 2014. 

* (SMS: 114/2013/ND-CP) - Ngày 03/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

* (SMS: 2257/QD-BNN-KHCN) - Ngày 03/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2257/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 4518/BNN-KH) - Ngày 01/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 4518/BNN-KH về việc chuyển đổi quy trình kỹ thuật sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 1832/QD-TTg) - Ngày 09/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1832/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

* (SMS: 1693/QD-CTN)
- Ngày 01/10/2013,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1693/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 213/TANDTC-KHXX)
- Ngày 01/10/2013,
Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 213/TANDTC-KHXX về việc báo cáo tình hình thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự; dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. 

* (SMS: 5248/QD-UBND) - Ngày 25/09/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5248/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1715/QD-CTN) - Ngày 16/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1715/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1696/QD-CTN) - Ngày 13/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1696/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1695/QD-CTN) - Ngày 13/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1695/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1694/QD-CTN) - Ngày 13/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1694/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1693/QD-CTN) - Ngày 13/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1693/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1645/QD-CTN) - Ngày 11/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1645/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1644/QD-CTN) - Ngày 11/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1644/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 

* (SMS: 1643/QD-CTN) - Ngày 11/09/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1643/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 936/QD-CHHVN) - Ngày 02/10/2013, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định 936/QĐ-CHHVN về việc ban hành Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 

* (SMS: 7980/VPCP-KTN) - Ngày 24/09/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7980/VPCP-KTN về việc bổ sung bến cảng tổng hợp, dịch vụ hàng hải dầu khí khu vực Sao Mai - Bến Đình vào Quy hoạch Nhóm cảng biển số 5.

AN NINH QUỐC GIA

* (SMS: 120/2013/ND-CP) - Ngày 09/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 42/2013/QD-UBND) - Ngày 09/10/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 42/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1792/QD-TTg) - Ngày 01/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1792/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1745/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1745/QĐ-TTg về việc tặng Kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày. 

* (SMS: 1744/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1744/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1742/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1742/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1739/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1739/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

* (SMS: 1736/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1736/QĐ-TTg về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

* (SMS: 1735/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1735/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1734/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1734/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

* (SMS: 1732/QD-TTg) - Ngày 25/09/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1732/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 8357/VPCP-QHQT) - Ngày 07/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8357/VPCP-QHQT về phương án tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.