(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG[email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn


DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1165/QD-TTg) - Ngày 09/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1165/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 8223/VPCP-KTTH) - Ngày 07/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8223/VPCP-KTTH về quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án đường cao tốc của VEC.

* (SMS: 3449/TCT-KK) - Ngày 03/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3449/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3444/TCT-CS) - Ngày 03/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3444/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 3438/TCT-TNCN) - Ngày 02/08/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3438/TCT-TNCN về vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 79/2017/TT-BTC) - Ngày 01/08/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

* (SMS: 3406/TCT-KK) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3406/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

* (SMS: 3404/TCT-KK) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3404/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3403/TCT-KK) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3403/TCT-KK về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với hồ sơ khai thuế nộp chậm trên 90 ngày.

* (SMS: 3402/TCT-KK) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3402/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3392/TCT-KK) - Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3392/TCT-KK về việc khai, nộp thuế nhà thầu.

* (SMS: 3359/TCT-HTQT) - Ngày 28/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3359/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

* (SMS: 3372/TCT-CS) - Ngày 28/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3372/TCT-CS về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 3317/TCT-DNL) - Ngày 26/07/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3317/TCT-DNL về việc trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 22/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 10/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

* (SMS: 1232/TLD) - Ngày 01/08/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Công văn 1232/TLĐ về việc hướng dẫn hạch toán số kinh phí phải thu, phải nộp và kinh phí tiết giảm tại công đoàn các cấp trên cơ sở.

* (SMS: 20/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 26/07/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1742/BXD-GD) - Ngày 31/07/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1742/BXD-GĐ về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1162/QD-TTg) - Ngày 08/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 93/2017/ND-CP) - Ngày 07/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước.

* (SMS: 21/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 07/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

* (SMS: 08/2017/TT-NHNN) - Ngày 01/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

* (SMS: 72/2017/TT-BTC) - Ngày 17/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 43/2017/TT-BTC) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 1196/QD-KTNN) - Ngày 09/08/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1196/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

* (SMS: 1195/QD-KTNN) - Ngày 09/08/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1195/QĐ-KTNN về việc giải thể Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học.

* (SMS: 1194/QD-KTNN) - Ngày 09/08/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1194/QĐ-KTNN về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 8214/VPCP-KTTH) - Ngày 07/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8214/VPCP-KTTH về thương hiệu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

* (SMS: 1137/QD-TTg) - Ngày 03/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

XÂY DỰNG

* (SMS: 802/QD-BXD) - Ngày 26/07/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 802/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 344/TB-VPCP) - Ngày 08/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 344/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

* (SMS: 7027/BCT-TTTN) - Ngày 04/08/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7027/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 11/2017/TT-BTNMT) - Ngày 29/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTNMT về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 32/2017/TT-BYT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 32/2017/TT-BYT quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.

* (SMS: 286/QD-QLD) - Ngày 26/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 286/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 12 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 33

* (SMS: 285/QD-QLD) - Ngày 26/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 285/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 33.  

* (SMS: 284/QD-QLD) - Ngày 26/07/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 284/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 33 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm).

* (SMS: 73/2017/TT-BTC) - Ngày 17/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH
 

* (SMS: 1049/QD-BTTTT) - Ngày 30/06/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1049/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

GIAO THÔNG

* (SMS: 8349/VPCP-CN) - Ngày 09/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8349/VPCP-CN về việc hoàn thiện báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

* (SMS: 26/2017/TT-BGTVT) - Ngày 02/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 26/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa.

* (SMS: 8484/BGTVT-KHCN) - Ngày 31/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 8484/BGTVT-KHCN về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

* (SMS: 25/2017/TT-BGTVT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 25/2017/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

* (SMS: 2155/QD-BGTVT) - Ngày 25/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2155/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 1945/QD-BGTVT) - Ngày 03/07/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1945/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2017.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2699/CT-BGDDT) - Ngày 08/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục.

* (SMS: 3459/BGDDT-GDTrH) - Ngày 08/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3459/BGDĐT-GDTrH về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới.

* (SMS: 3424/BGDDT-GDDH) - Ngày 07/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH về kết quả thí sinh xác nhận nhập học đại học, cao đẳng sư phạm và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có).

* (SMS: 1229/QD-BLDTBXH) - Ngày 04/08/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1229/QĐ-BLĐTBXH về việc đính chính Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương bình và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 2985/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/08/2017, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2985/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp Tập huấn "Nâng cao kiến thức chuyên môn trong giảng dạy mỹ thuật (Mỹ thuật tạo hình) cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc".

* (SMS: 19/2017/TT-BGDDT) - Ngày 28/07/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

* (SMS: 60/2017/TT-BTC) - Ngày 15/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1288/QD-BTTTT) - Ngày 27/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1288/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 338/TB-VPCP) - Ngày 04/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 75/NQ-CP) - Ngày 09/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017.

* (SMS: 8324/VPCP-QHDP) - Ngày 09/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8324/VPCP-QHĐP về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.

* (SMS: 1163/QD-TTg) - Ngày 08/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021".

* (SMS: 336/TB-VPCP) - Ngày 04/08/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 336/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác Dân tộc.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 92/2017/ND-CP) - Ngày 07/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 2587/QD-TCHQ) - Ngày 28/07/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2587/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan.

HÌNH SỰ

* (SMS: 151/QD-TANDTC) - Ngày 09/08/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội trong Tòa án nhân dân.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1161/QD-TTg) - Ngày 08/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1161/QĐ-TTg về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ.

* (SMS: 1279/QD-TANDTC) - Ngày 04/08/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 1279/QĐ-TANDTC về việc phân công công tác trong Ban cán sự Đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

* (SMS: 2303/QD-BGTVT) - Ngày 02/08/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2303/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 03/2009/NĐ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ.

* (SMS: 2058/QD-BKHCN) - Ngày 01/08/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2058/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 1248/QD-BTTTT) - Ngày 31/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1248/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở.

* (SMS: 1222/QD-BTTTT) - Ngày 25/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1222/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

* (SMS: 1201/QD-BTTTT) - Ngày 20/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1201/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 1196/QD-BTTTT) - Ngày 19/07/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1196/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 34/CT-TTg) - Ngày 07/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện.

* (SMS: 12/2017/TT-BCT) - Ngày 31/07/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 71/NQ-CP) - Ngày 08/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 71/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

* (SMS: 1159/QD-TTg) - Ngày 08/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1159/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 282/QD-VKSTC) - Ngày 01/08/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 282/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

* (SMS: 1340/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1340/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1339/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1339/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1338/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1338/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1337/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1337/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1336/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1336/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1335/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1335/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1334/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1334/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 1333/QD-CTN) - Ngày 10/07/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1333/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 69/NQ-CP) - Ngày 03/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 5212/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5212/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5211/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5211/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Các phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt và Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 182/KH-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 5163/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5163/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành thông tin và truyền thông Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5159/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5159/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự, tỷ lệ 1/500, tại ô quy hoạch ký hiệu CQ-01. Địa điểm: Số 2 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

* (SMS: 5118/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5118/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Lâm.

* (SMS: 5117/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5117/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh.

* (SMS: 5116/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5116/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh.

* (SMS: 5115/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5115/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì.

* (SMS: 5114/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5114/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ứng Hòa.

* (SMS: 5112/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5112/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Đức.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 02/08/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức lại "Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố" thành "Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố".

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 4052/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4052/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 09/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 07/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 04/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định.

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

UBND TỈNH BẮC NINH

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh.

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 18/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 55/2017/QD-UBND) - Ngày 03/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 55/2017/QĐ-UBND về việc quy định tập trung người lang thang trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập.

* (SMS: 54/2017/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 53/2017/QD-UBND) - Ngày 27/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 52/2017/QD-UBND) - Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 01/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 10/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 44/2017/QD-UBND) - Ngày 06/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 14/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 13/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 12/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 20/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.