(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 707/QD-TTg) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2205/TCT-TNCN) - Ngày 25/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2205/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2204/TCT-TNCN) - Ngày 25/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2204/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 2197/TCT-KK) - Ngày 25/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2197/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 2196/TCT-KK) - Ngày 25/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2196/TCT-KK về việc khai, nộp thuế dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế.

* (SMS: 2179/TCT-CS) - Ngày 24/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2179/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 2159/TCT-KK) - Ngày 23/05/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2159/TCT-KK về việc lập hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 51/2017/TT-BTC) - Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 51/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

* (SMS: 6519/BTC-TCHQ) - Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6519/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong khu phi thuế quan.

* (SMS: 44/2017/TT-BTC) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 2110/LDTBXH-KHTC) - Ngày 30/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2110/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg.

* (SMS: 17/2017/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

BẢO HIỂM

* (SMS: 2077/LDTBXH-BHXH) - Ngày 26/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2077/LĐTBXH-BHXH về việc khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 1124/BHXH-KHTC) - Ngày 23/05/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1124/BHXH-KHTC về việc ghi nội dung chuyển tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 1912/BHXH-CSYT) - Ngày 19/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1912/BHXH-CSYT về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại địa phương.

* (SMS: 50/2017/TT-BTC) - Ngày 15/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

* (SMS: 1569/BHXH-TCKT) - Ngày 08/05/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1569/BHXH-TCKT về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người khác.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 737/TTg-NN) - Ngày 31/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 737/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 236/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 236/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị "Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp" tại tỉnh Vĩnh Phúc.

* (SMS: 709/TTg-NN) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 709/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* (SMS: 708/TTg-NN) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 708/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 751/QD-TTg) - Ngày 30/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

* (SMS: 738/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 738/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

* (SMS: 261/QD-UBDT) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 261/QĐ-UBDT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 4).

* (SMS: 902/QD-BTC) - Ngày 22/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 902/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 6409/BTC-DT) - Ngày 17/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6409/BTC-ĐT về việc hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 5621/VPCP-KTTH) - Ngày 31/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5621/VPCP-KTTH về việc rà soát thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

* (SMS: 07/2017/TT-BCT) - Ngày 29/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2017/TT-BCT về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

* (SMS: 5517/VPCP-CN) - Ngày 29/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5517/VPCP-CN về việc đánh giá tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn.

* (SMS: 06/2017/TT-BCT) - Ngày 25/05/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 06/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (SMS: 3191/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/05/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3191/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "bồn tắm trẻ em".

XÂY DỰNG

* (SMS: 5567/VPCP-CN) - Ngày 30/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5567/VPCP-CN về việc giá cát xây dựng tăng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 67/2017/ND-CP) - Ngày 25/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 712/QD-TTg) - Ngày 26/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 06/2017/TT-BTNMT) - Ngày 24/05/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 2192/QD-BYT) - Ngày 31/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2192/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2099/QD-BYT) - Ngày 29/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2099/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 6).

* (SMS: 7436/QLD-CL) - Ngày 29/05/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7436/QLD-CL về việc thuốc giả Prednisolon 5mg.

* (SMS: 2126/QD-BYT) - Ngày 26/05/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2126/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

* (SMS: 6922/QLD-DK) - Ngày 19/05/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 6922/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa testosteron.

* (SMS: 25/2017/TT-BYT) - Ngày 17/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

* (SMS: 24/2017/TT-BYT) - Ngày 17/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2017/TT-BYT về việc quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 22/2017/TT-BYT) - Ngày 12/05/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2017/TT-BYT về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

* (SMS: 4533/QLD-DK) - Ngày 07/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 4533/QLD-ĐK về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa phối hợp domperidon với ranitidin.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 723/QD-LDTBXH) - Ngày 23/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 723/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giói thầu Lập dự toán gói thầu EC (thiết kế và xây dựng) thuộc Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 6190/BTC-CDKT) - Ngày 12/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6190/BTC-CĐKT về việc hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ.

GIAO THÔNG

* (SMS: 5424/VPCP-CN) - Ngày 26/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5424/VPCP-CN về cơ chế thực hiện các dự án nhằm giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1472/QD-BGTVT) - Ngày 23/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1472/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến quốc lộ đang khai thác.

* (SMS: 16/2017/TT-BGTVT) - Ngày 22/05/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 16/2017/TT-BGTVT về việc hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 69/2017/ND-CP) - Ngày 25/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 14/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

* (SMS: 13/2017/TT-BGDDT) - Ngày 23/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

* (SMS: 47/2017/TT-BTC) - Ngày 15/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ.

* (SMS: 1915/BGDDT-GDTrH) - Ngày 05/05/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1915/BGDĐT-GDTrH về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 754/QD-TTg) - Ngày 31/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 754/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 1355/QD-BKHCN) - Ngày 31/05/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1355/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

* (SMS: 06/2017/TT-BKHCN) - Ngày 25/05/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2017/TT-BKHCN về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

* (SMS: 05/2017/TT-BKHCN) - Ngày 25/05/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2017/TT-BKHCN về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

* (SMS: 04/2017/TT-BKHCN) - Ngày 22/05/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

* (SMS: 24/2017/TB-LPQT) - Ngày 26/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 24/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác khoa học và công nghệ.

* (SMS: 03/2017/TT-BKHCN) - Ngày 03/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 03/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 737/QD-BTTTT) - Ngày 19/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 737/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2130/BVHTTDL-VHCS) - Ngày 18/05/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2130/BVHTTDL-VHCS về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 752/QD-TTg) - Ngày 30/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 752/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình.

* (SMS: 5504/VPCP-PL) - Ngày 29/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5504/VPCP-PL về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

* (SMS: 5447/VPCP-KTTH) - Ngày 26/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5447/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 708/QD-TTg) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 708/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

* (SMS: 705/QD-TTg) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

* (SMS: 704/QD-TTg) - Ngày 25/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 704/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên.

* (SMS: 235/TB-VPCP) - Ngày 25/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 235/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

* (SMS: 229/TB-VPCP) - Ngày 24/05/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 229/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc.

* (SMS: 2022/LDTBXH-PCTNXH) - Ngày 24/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2022/LĐTBXH-PCTNXH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP.

* (SMS: 02/2017/TT-UBDT) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 02/2017/TT-UBDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 22/2017/TB-LPQT) - Ngày 26/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 22/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children).

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 755/QD-BTP) - Ngày 29/05/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 755/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017.

* (SMS: 267/QD-UBDT) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 267/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc năm 2017 của Học viện Dân tộc.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 747/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 747/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú, giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* (SMS: 744/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 744/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh, giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

* (SMS: 743/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 743/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.

* (SMS: 742/QD-TTg) - Ngày 29/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 742/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh.

* (SMS: 713/QD-TTg) - Ngày 26/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 713/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 23/CT-TTg) - Ngày 26/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 68/2017/ND-CP) - Ngày 25/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 11/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/05/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 10/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/05/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

* (SMS: 73/CD-TTg) - Ngày 28/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 732/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

* (SMS: 65/2017/ND-CP) - Ngày 19/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 23/2017/TB-LPQT) - Ngày 26/04/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 23/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 52/2017/TT-BTC) - Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 44/NQ-CP) - Ngày 29/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Ấn Độ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ.
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 3278/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3278/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 111/KH-UBN) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 111/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự.

* (SMS: 3273/QD-UBND)- Ngày 26/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3273/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   

* (SMS: 3203/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3203/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2534/UBND-KT) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2534/UBND-KT về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt lợn.

* (SMS: 2913/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến năm 2025".

* (SMS: 2447/UBND-KGVX) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2447/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 2876/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2876/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 2579/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2579/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 31/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 31/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Khung giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh trung học phổ thông năm 2017.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

* (SMS: 22/2017/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu chứng tích Sơn Mỹ.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 29/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ban hành kèm theo Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 26/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 26/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 41/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 40/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 40/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 39/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 35/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 25/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 20/2017/QD-UBND) - Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T).

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 1180/2017/QD-UBND) - Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 1180/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH  HÒA BÌNH

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 10/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.