Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
859 kết quả chứa từ khóa: 13/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 13/CT-TTg 2022 thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2022
02

Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2021
03

Chỉ thị 13/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
04

Chỉ thị 13/CT-TTg 2019 về phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
05

Chỉ thị 13/CT-TTg 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
06

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
07

Chỉ thị 13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2016
08

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2014
10

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2013
11

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2012
12

Quyết định 2650/QĐ-BCT 2016 thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
13

Quyết định 5862/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
14

Quyết định 2954/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
15

Quyết định 578/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong công tác cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
16

Quyết định 3059/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
17

Quyết định 2752/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
18

Quyết định 3192/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
19

Công văn 2579/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
20

Công văn 1322/UBND-KGVX Hà Nội năm 2018 Thực hiện Chỉ thị về An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
Vui lòng đợi