(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  

abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 04/2016/TT-BKHDT) - Ngày 17/05/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT về việc quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

* (SMS: 35/NQ-CP) - Ngày 16/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

* (SMS: 789/TTg-PL) - Ngày 14/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 789/TTg-PL về việc ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

* (SMS: 2463/UBCK-QLCB) - Ngày 11/05/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn 2463/UBCK-QLCB về việc lưu ý thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật Doanh nghiệp năm 2014.  

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3567/VPCP-KTTH) - Ngày 17/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3567/VPCP-KTTH về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

* (SMS: 31034/CT-HTr) - Ngày 16/05/2016, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 31034/CT-HTr về việc giải đáp chính sách thuế - ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

* (SMS: 868/TXNK-CST) - Ngày 13/05/2016, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 868/TXNK-CST về thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề”.

* (SMS: 2024/TCT-KK) - Ngày 12/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2024/TCT-KK về việc hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

* (SMS: 2025/TCT-TNCN) - Ngày 12/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2025/TCT-TNCN về việc thống nhất sử dụng biên lai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

* (SMS: 2002/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2002/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1997/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1997/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1998/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1998/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

* (SMS: 1988/TCT-CS) - Ngày 10/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1988/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

* (SMS: 1964/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1964/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 1960/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1960/TCT-CS về việc xử phạt tiền chậm nộp tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng.

* (SMS: 1959/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1959/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1958/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1958/TCT-CS về tiền thuê đất.

* (SMS: 1954/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1954/TCT-CS về việc lưu trữ thông tin trên vé xổ số điện toán.

* (SMS: 6083/BTC-TCHQ) - Ngày 06/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6083/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày.

* (SMS: 3827/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3827/TCHQ-TXNK về việc không thu lệ phí hải quan.

* (SMS: 6048/BTC-CST) - Ngày 05/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6048/BTC-CST về chính sách thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với mặt hàng xơ bông chưa chải thô, chải kỹ.

* (SMS: 65/2016/TT-BTC) - Ngày 26/04/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 3641/VPCP-KGVX) - Ngày 19/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3641/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1258/BHXH-QLT) - Ngày 13/05/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1258/BHXH-QLT về triển khai thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng giao dịch điện tử trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 1607/BHXH-BT) - Ngày 05/05/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1607/BHXH-BT về việc chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.  

ĐẦU TƯ

* (SMS: 793/TTg-KTN) - Ngày 17/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 793/TTg-KTN về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Châu Minh - Mai Đình, tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 3769/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 18/05/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 3769/BKHĐT-GSTĐĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 803/QD-TTg) - Ngày 12/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-TTg về việc điều chỉnh văn bản 2033/TTg-QHQT ngày 03/11/2011 về phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

* (SMS: 786/TTg-KTTH) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 786/TTg-KTTH về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

* (SMS: 991/QD-BTC) - Ngày 10/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 991/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 3255/NHNN-TTGSNH) - Ngày 06/05/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3255/NHNN-TTGSNH về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động.

* (SMS: 3254/NHNN-TTGSNH) - Ngày 06/05/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 3254/NHNN-TTGSNH về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động.

* (SMS: 953/QD-BTC) - Ngày 05/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 953/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 2001/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2001/TCT-CS về việc cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân cung ứng dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp.

* (SMS: 2000/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2000/TCT-CS về hóa đơn.   

* (SMS: 1995/TCT-CS) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1995/TCT-CS về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

* (SMS: 1961/TCT-CS) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1961/TCT-CS về việc xử phạt về hóa đơn. 

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3556/VPCP-KTTH) - Ngày 17/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3556/VPCP-KTTH về việc chính sách nhập khẩu bò thịt và bò tơ vỗ béo.

* (SMS: 1386/QD-TCHQ) - Ngày 16/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1386/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 651/GSQL-GQ3) - Ngày 16/05/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 651/GSQL-GQ3 về việc cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

* (SMS: 3392/VPCP-KTTH) - Ngày 13/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3392/VPCP-KTTH về việc hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 3945/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3945/TCHQ-TXNK về việc lập báo cáo mẫu 06/BNV theo quy định tại Thông tư 212/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014.

* (SMS: 1369/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1369/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1368/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1368/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1367/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1367/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1366/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1366/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1365/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1365/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 1364/QD-TCHQ) - Ngày 11/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1364/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3912/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3912/TCHQ-GSQL về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC.

* (SMS: 3863/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3863/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng là đồ uống có chứa collagen.

* (SMS: 6136/BTC-TCHQ) - Ngày 09/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6136/BTC-TCHQ về việc trừ lùi C/O.

* (SMS: 3858/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3858/TCHQ-GSQL về việc ghi tên hàng hóa trên sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 3766/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/05/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3766/TCHQ-GSQL về việc tiếp tục thực hiện thí điểm thời gian thông quan hàng thủy sản tại cửa khẩu Kim Thành.

* (SMS: 5915/BTC-TCHQ) - Ngày 04/05/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5915/BTC-TCHQ về việc thực hiện các Thông tư hướng dẫn Quyết định 52/2015/QĐ-TTg và quản lý hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu biên giới.

XÂY DỰNG

* (SMS: 3583/VPCP-KTN) - Ngày 18/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3583/VPCP-KTN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1797/QD-BCT) - Ngày 12/05/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1797/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2016.

* (SMS: 20/2016/QD-TTg) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 20/2016/QĐ-TTg về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 34/NQ-CP) - Ngày 16/05/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về việc ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á.

* (SMS: 2092/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 13/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/06/2016.

* (SMS: 2091/BGDDT-KHCNMT) - Ngày 13/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2091/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2016.

* (SMS: 805/QD-TTg) - Ngày 12/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 805/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất.

* (SMS: 1456/QD-BGTVT) - Ngày 11/05/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1456/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 795/QD-TTg) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 795/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra.

* (SMS: 5209/BGTVT-MT) - Ngày 11/05/2016,

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 5209/BGTVT-MT về việc xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam.   

 

 * (SMS: 04/2016/TT-BTNMT) - Ngày 29/04/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 824/QD-TTg) - Ngày 18/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh cho người dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 7078/QLD-DK) - Ngày 05/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 7078/QLD-ĐK về việc điều chỉnh quyết định cấp số đăng ký vắc xin, sinh phẩm y tế.

* (SMS: 187/QD-QLD) - Ngày 09/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 187/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 186/QD-QLD) - Ngày 09/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 186/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 185/QD-QLD) - Ngày 09/05/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 185/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (SMS: 10/2016/TT-BYT) - Ngày 05/05/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.
GIAO THÔNG

* (SMS: 3372/VPCP-KTN) - Ngày 13/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3372/VPCP-KTN về việc đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình - Quảng Trị.

* (SMS: 785/TTg-KTN) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 785/TTg-KTN về việc đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 784/TTg-KTN) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 784/TTg-KTN về việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách du lịch trong phạm vi hẹp tại tỉnh Kiên Giang và tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

* (SMS: 633/QD-CHK) - Ngày 27/04/2016, Cục hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 633/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay.


GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 2229/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 18/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2229/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc phối hợp chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

* (SMS: 1613/QD-BGDDT) - Ngày 16/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1613/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

* (SMS: 1612/QD-BGDDT) - Ngày 16/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1612/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

* (SMS: 1611/QD-BGDDT) - Ngày 16/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I).

* (SMS: 17/CT-TTg) - Ngày 16/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

* (SMS: 15/CT-TTg) - Ngày 14/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

* (SMS: 2102/BGDDT-NGCBQLCSGD) - Ngày 13/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.

* (SMS: 1572/CT-BGDDT) - Ngày 12/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

* (SMS: 1481/QD-BGDDT) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn).

* (SMS: 1479/QD-BGDDT) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1479/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học).

* (SMS: 1477/QD-BGDDT) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1477/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học phổ thông).

* (SMS: 1475/QD-BGDDT) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học cơ sở).


KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 1187/QD-BKHCN) - Ngày 18/05/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1187/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

* (SMS: 1134/QD-BKHCN) - Ngày 16/05/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1134/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 08/2016/TTLT-BYT-BNV) - Ngày 15/04/2016, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

* (SMS: 47/2016/TT-BQP) - Ngày 11/04/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 47/2016/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 08/2016/TT-BGTVT) - Ngày 04/05/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 08/2016/TT-BGTVT về việc bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 3777/BCT-TTTN) - Ngày 30/04/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 3777/BCT-TTTN về việc công bố đường dây nóng của Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngư dân một số tỉnh ven biển miền Trung

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 3519/VPCP-KGVX) - Ngày 17/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3519/VPCP-KGVX về chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

* (SMS: 3482/VPCP-KTN) - Ngày 17/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3482/VPCP-KTN về việc chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Vũng Tàu.

* (SMS: 1169/QD-BKHCN) - Ngày 16/05/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1169/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 83/TB-VPCP) - Ngày 11/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 83/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (SMS: 13/2016/TTLT-BGDDT-BVHTTDL-BLDTBXH-BCA) - Ngày 05/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.  

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 16/CT-TTg) - Ngày 16/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

* (SMS: 3463/VPCP-TH) - Ngày 16/05/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3463/VPCP-TH về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016.

* (SMS: 810/QD-TTg)- Ngày 13/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 810/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh.

* (SMS: 59/2016/TT-BQP) - Ngày 21/04/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 59/2016/TT-BQP về việc quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 826/QD-TTg) - Ngày 18/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 825/QD-TTg) - Ngày 18/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 825/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 818/QD-TTg) - Ngày 16/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 818/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

* (SMS: 804/QD-TTg) - Ngày 12/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 804/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.

* (SMS: 762/QD-BHXH) - Ngày 09/05/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 762/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 783/TTg-KTN) - Ngày 11/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 783/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020.  

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (SMS: 1639/QD-BNN-TCTS) - Ngày 06/05/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1639/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (SMS: 824/QD-CTN) - Ngày 26/04/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 824/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 821/QD-CTN) - Ngày 26/04/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 821/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 960/QD-BTP) - Ngày 25/04/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 960/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016.

* (SMS: 823/QD-CTN) - Ngày 26/04/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 823/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 02/CT-BGTVT) - Ngày 10/05/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 02/CT-BGTVT về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 21/2016/TB-LPQT) - Ngày 21/04/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 21/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT) - Ngày 20/04/2016, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không.   

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

* (SMS: 70/2016/TTLT-BTC-TTCP) - Ngày 06/05/2016, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.  

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 2845/UBND-SNV) - Ngày 17/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2845/UBND-SNV về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

* (SMS: 2310/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết cải tạo Tập thể Kim Liên và khu vực lân cận, tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Các phường Kim Liên, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

* (SMS: 2305/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2305/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (giai đoạn 1) - tỷ lệ 1/500 (Địa điểm: Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội).

* (SMS: 2296/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2296/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (Khu 2), tỷ lệ 1/2000; Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2295/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2295/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (Khu 1) tỷ lệ 1/2000; Địa điểm: Thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2294/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2294/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị Xuân Mai (Khu 3), tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Xã Thủy Xuân Tiên, xã Tân Tiến, xã Nam Phương Tiến và xã Hoàng Văn Thụ - huyện Chương Mỹ.

* (SMS: 2291/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2291/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Phương Nhị.

* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 11/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2271/QD-UBND) - Ngày 11/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

* (SMS: 2611/UBND-SNV) - Ngày 10/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2611/UBND-SNV về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2250/QD-UBND) - Ngày 10/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2250/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường khớp nối đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông, Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 18/2016/QD-UBND) - Ngày 16/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 16/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 2260/QD-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2260/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

 

UBND TỈNH KON TUM

 

* (SMS: 19/2016/QD-UBND) - Ngày 16/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 19/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 18/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 16/2016/QD-UBND) - Ngày 13/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về việc dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
* (SMS: 14/2016/QD-UBND) - Ngày 12/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 14/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/08/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (SMS: 950/QD-UBND) - Ngày 10/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực Hương Long, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 940/QD-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 940/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 26/2016/QD-UBND) - Ngày 25/04/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 26/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

* (SMS: 15/2016/QD-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 15/2016/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 10/CT-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân Long An ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 35/2016/QD-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 19/2016/QD-UBND) - Ngày 09/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 19/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 18/2016/QD-UBND) - Ngày 06/05/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 18/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 06/05/2016,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả các Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 898/QĐ-UBND) - Ngày 29/04/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 898/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH THÁI BÌNH

* (SMS: 11/CT-UBND) - Ngày 29/04/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hiện tượng thủy, hải sản chết hàng loạt.

UBND TỈNH HÒA BÌNH

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 21/04/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016.