(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ


* (SMS: 1717/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017,
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1717/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng sản phẩm tro trấu.

* (SMS: 1715/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1715/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1714/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1714/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1713/TCT-CS) - Ngày 28/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1713/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1637/TCT-CS) - Ngày 25/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1637/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1636/TCT-KK) - Ngày 25/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1636/TCT-KK về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm.

* (SMS: 1634/TCT-CS) - Ngày 25/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1634/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 710/QD-BTC) - Ngày 24/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 710/QĐ-BTC về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (SMS: 353/2017/UBTVQH14) - Ngày 17/04/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 về việc quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Quốc hội.

* (SMS: 1142/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 27/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS.

* (SMS: 1137/LDTBXH-QLLDNN) - Ngày 27/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1137/LĐTBXH-QLLĐNN về việc rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* (SMS: 284/HD-TLD) - Ngày 09/03/2017, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 284/HD-TLĐ về việc thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 2893/VPCP-NN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2893/VPCP-NN về việc hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 2894/VPCP-NN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2894/VPCP-NN về đề xuất ban hành Nghị định về quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh sân golf.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 52/2017/ND-CP) - Ngày 28/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

* (SMS: 583/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 583/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.

* (SMS: 578/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 578/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 và năm 2017.

* (SMS: 1730/TB-KBNN) - Ngày 28/04/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1730/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2017.

* (SMS: 217/QD-UBDT) - Ngày 26/04/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 217/QĐ-UBDT về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 (Đợt 2).

* (SMS: 33/2017/TT-BTC) - Ngày 20/04/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

* (SMS: 31/2017/ND-CP) - Ngày 23/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1563/KH-TCHQ) - Ngày 13/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch 1563/KH-TCHQ về việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam.

XÂY DỰNG

* (SMS: 189/BXD-KHCN) - Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 189/BXD-KHCN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, dự án sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018.

* (SMS: 130/QD-BXD) - Ngày 14/03/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 130/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 16/2017/TT-BTC) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 16/2017/TT-BTC về việc quy định chi tiết một số điều của Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 04/2017/TT-BTNMT) - Ngày 03/04/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2017/TT-BTNMT về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

* (SMS: 2896/VPCP-CN) - Ngày 27/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2896/VPCP-CN về việc tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 02/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 5844/QLD-CL) - Ngày 27/04/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 5844/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49).

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (SMS: 599/TTg-CN) - Ngày 03/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 599/TTg-CN về phương án lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa để tổ chức hội nghị, sự kiện APEC 2017.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 23/2017/TT-BTC) - Ngày 16/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

 

GIAO THÔNG

* (SMS: 07/2017/QD-TTg) - Ngày 27/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

* (SMS: 03/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 03/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 1471/QD-BNV) - Ngày 20/04/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1471/QĐ-BNV về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 2133/BNV-DT) - Ngày 20/04/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2133/BNV-ĐT về việc đăng tải Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ.

* (SMS: 09/2017/TT-BLDTBXH) - Ngày 13/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 13/2017/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 222/QD-UBDT) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 222/QĐ-UBDT về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí thực hiện các đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20.

* (SMS: 221/QD-UBDT) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 221/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2017.

* (SMS: 925/QD-BKHCN) - Ngày 26/04/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 925/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1456/QD-TCHQ) - Ngày 27/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1456/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 414/QD-BTTTT) - Ngày 23/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 414/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1790/BVHTTDL-GD) - Ngày 28/04/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 1790/BVHTTDL-GĐ về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017.

* (SMS: 1690/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/04/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1690/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 1688/QD-BVHTTDL) - Ngày 25/04/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1688/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* (SMS: 1700/QD-BVHTTDL) - Ngày 26/04/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1700/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình".

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 588/QD-TTg) - Ngày 03/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

* (SMS: 587/QD-TTg) - Ngày 03/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 586/QD-TTg) - Ngày 03/05/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 586/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn".

* (SMS: 293/QD-LDTBXH) - Ngày 09/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 631/QD-LDTBXH) - Ngày 03/05/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 631/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

* (SMS: 2294/BNV-CCHC) - Ngày 27/04/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2294/BNV-CCHC về việc thực hiện Quyết định 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/05/2006 ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

* (SMS: 1360/QD-TCHQ) - Ngày 20/04/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1360/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, tiếp nhận và trả hồ sơ trình Bộ Tài chính của Tổng cục Hải quan.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 632/QD-BTTTT) - Ngày 03/05/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 632/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 581/QD-TTg) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 581/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

* (SMS: 365/QD-TTg) - Ngày 24/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 365/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 597/TTg-NN) - Ngày 28/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 597/TTg-NN về một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi.

* (SMS: 208/TB-VPCP) - Ngày 27/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 90/TANDTC-PC) - Ngày 27/04/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 90/TANDTC-PC về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người chưa thành niên.

* (SMS: 556/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 556/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 1160/LDTBXH-TCCB) - Ngày 28/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1160/LĐTBXH-TCCB về việc tăng cường quản lý hộ chiếu công vụ.
 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2435/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2435/QĐ-UBND về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2431/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2431/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.

* (SMS: 2426/QD-UBND) - Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2426/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 08/CT-UBND) - Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 26/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 25/2017/QD-UBND) - Ngày 24/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 06/2017/QD-UBND) - Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc quy định một số nội dung trong công tác quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 22/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 15/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 13/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH  HOÀ BÌNH

* (SMS: 06/CT-UBND) - Ngày 21/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thủ tục xét chọn cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới.

UBND TỈNH PHÚ YÊN

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 16/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 10/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.