(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 27/04/2013 - 03/05/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 45/2013/TT-BTC) - Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

  * (SMS: 177/TB-VPCP) - Ngày 24/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 177/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi tiếp Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

  THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 49/2013/TT-BTC) - Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ.

  * (SMS: 47/2013/TT-BTC) - Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.

  * (SMS: 46/2013/TT-BTC) - Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu.

  * (SMS: 44/2013/TT-BTC) - Ngày 25/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2013/TT-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

  * (SMS: 2120/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2120/TCHQ-TXNK về việc tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

  * (SMS: 2118/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2118/TCHQ-TXNK về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện phục vụ các Làng dân tộc Việt Nam.

  * (SMS: 1273/TCT-DNL) - Ngày 22/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1273/TCT-DNL về việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

  * (SMS: 1271/TCT-TNCN) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1271/TCT-TNCN về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài và nhân viên nước ngoài làm việc cho tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam.

  * (SMS: 1270/TCT-TNCN) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1270/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với lãi vay.

  * (SMS: 1259/TCT-TNCN) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1259/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân tại vùng chồng lấn.

  * (SMS: 1256/TCT-CS) - Ngày 17/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1256/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền vay.

  * (SMS: 1224/TCT-TNCN) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1224/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

  * (SMS: 1221/TCT-CS) - Ngày 16/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1221/TCT-CS về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài.

  * (SMS: 1176/TCT-CS) - Ngày 11/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1176/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập cá nhân.

  * (SMS: 1162/TCT-CS) - Ngày 10/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1162/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

  * (SMS: 1143/TCT-CS) - Ngày 09/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1143/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * (SMS: 1079/TCT-CS) - Ngày 02/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1079/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

  LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 17/2013/TT-BCA) - Ngày 26/03/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 17/2013/TT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan, công nhân viên công an khi nghỉ hưu.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 09/CT-UBND)
- Ngày 25/04/2013,
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * (SMS: 13/2013/QD-UBND) - Ngày 24/04/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 50/2013/TT-BTC)
- Ngày 26/04/2013,
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền gửi ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013.

  KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 1268/TCT-CS) - Ngày 18/04/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1268/TCT-CS về việc xuất hóa đơn đối với tài sản cố định liên doanh điều chuyển bàn giao.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2214/TCHQ-GSQL)
- Ngày 26/04/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2214/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu rượu, thuốc lá điếu, xì gà, bài tây theo loại hình phi mậu dịch.

  * (SMS: 2134/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2134/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Đại táo".

  * (SMS: 2114/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu.

  * (SMS: 2101/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2101/TCHQ-TXNK về sản phẩm cơ khí trọng điểm.

XÂY DỰNG

* (SMS: 04/2013/TTLT-BXD-BTC)
- Ngày 22/04/2013,
Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BXD-BTC về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 09/2013/TT-BCT) - Ngày 02/05/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

  * (SMS: 3237/VPCP-QHQT) - Ngày 24/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3237/VPCP-QHQT về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về hội nhập quốc tế.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 23/2013/QD-TTg)
- Ngày 26/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

  * (SMS: 21/2013/QD-TTg) - Ngày 24/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2013/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 645/QD-TTg)
- Ngày 25/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 645/QĐ-TTg về việc phê duyệt Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế.

  * (SMS: 24/2013/TT-BCA) - Ngày 11/04/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2013/TT-BCA quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 01/2013/TTLT-BNV-BQP)
- Ngày 10/04/2013,
 Bộ Nội vụ, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP về việc hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 431/QD-BTTTT) - Ngày 25/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 431/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

  * (SMS: 425/QD-BTTTT) - Ngày 25/04/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 425/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 22/2013/QD-TTg)
- Ngày 26/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

  * (SMS: 647/QD-TTg) - Ngày 26/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 647/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020.

  * (SMS: 617/QD-TTg) - Ngày 24/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 617/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho nhân dân huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

  * (SMS: 178/TB-VPCP) - Ngày 24/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

  * (SMS: 519/QD-TTg) - Ngày 27/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 519/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 1417/BNV-CCHC)
- Ngày 23/04/2013,
Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1417/BNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ.

  * (SMS: 04/2013/TT-BNV) - Ngày 16/04/2013, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2013/TT-BNV về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 3356/VPCP-QHQT)
- Ngày 26/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3356/VPCP-QHQT về việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Tiến Lộc làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm năm Hữu nghị Việt - Nhật.

  * (SMS: 646/QD-TTg) - Ngày 25/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 646/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ.

  * (SMS: 1001/QD-BGTVT) - Ngày 16/04/2013,Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1001/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và Tiếng Anh Hàng hải.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 554/BTDKT-VP) - Ngày 26/04/2013, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương ban hành Công văn 554/BTĐKT-VP về việc cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng.

  NGOẠI GIAO

* (SMS: 3327/VPCP-QHQT) - Ngày 26/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3327/VPCP-QHQT về việc tổng kết hoạt động đối ngoại 2012 và dự kiến chương trình đối ngoại 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ , cơ quan trực thuộc Chính phủ và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 * (SMS: 56/NQ-CP) - Ngày 24/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về việc công dân Việt Nam làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa Bê-la-rút và công dân Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.