(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 30/03/2013 - 05/03/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

  THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 38/2013/TT-BTC) - Ngày 04/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 * (SMS: 35/2013/TT-BTC) - Ngày 01/04/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 * (SMS: 25/2013/ND-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 * (SMS: 1045/TCT-CS) - Ngày 29/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1045/TCT-CS về việc lưu ý về chính sách mới đối với lệ phí trước bạ.

 * (SMS: 34/2013/TT-BTC) - Ngày 28/03/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

 * (SMS: 1506/TCHQ-TXNK) - Ngày 27/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1506/TCHQ-TXNK về việc số ngày chậm nộp thuế.

 * (SMS: 992/TCT-DNL) - Ngày 26/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 992/TCT-DNL về việc khai, nộp thuế đối với thu nhập khác từ Hợp đồng dầu khí Lô 11.2. 

 * (SMS: 984/TCT-TNCN) - Ngày 26/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 984/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

 * (SMS: 981/TCT-CS) - Ngày 26/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 981/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 3645/BTC-CST) - Ngày 25/03/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3645/BTC-CST về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe chỉ huy và truyền hình hiện trường cơ động.

 * (SMS: 968/TCT-KK) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 968/TCT-KK về việc khai thuế giá trị gia tăng tập trung.

 * (SMS: 950/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 950/TCT-CS về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 29/2012/QH13.

 * (SMS: 949/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 949/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

 * (SMS: 948/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 948/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu.

 * (SMS: 946/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 946/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

 * (SMS: 943/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 943/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

 * (SMS: 942/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 942/TCT-CS về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 * (SMS: 217/GSQL-GQ2) - Ngày 25/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 217/GSQL-GQ2 về việc hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất cho doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 939/TCT-KK) - 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 939/TCT-KK về việc hướng dẫn thuế nhà thầu đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh trước ngày 01/01/2009.

 * (SMS: 901/TCT-CS) - Ngày 20/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 901/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 900/TCT-CS) - Ngày 20/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 900/TCT-CS về việc hóa đơn đặt in.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 * (SMS: 16/2013/TT-BCA) - Ngày 15/03/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 16/2013/TT-BCA quy định về trình tự thực hiện khi cán bộ Công an nhân dân nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 05/CT-TTg)
- Ngày 04/04/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 * (SMS: 45/NQ-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Định.

 * (SMS: 44/NQ-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Hải Phòng.

 * (SMS: 43/NQ-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/NQ-CP quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hòa Bình.

 * (SMS: 42/NQ-CP) - Ngày 28/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hải Dương.

 * (SMS: 41/NQ-CP) - Ngày 28/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 41/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Ninh Thuận.

 * (SMS: 40/NQ-CP) - Ngày 28/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Thọ.

 * (SMS: 39/NQ-CP) - Ngày 28/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 39/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Thái Bình.

 * (SMS: 38/NQ-CP) - Ngày 28/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Vĩnh Phúc.

 * (SMS: 989/TCT-CS) - Ngày 26/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 989/TCT-CS về việc khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất do nhận chuyển nhượng.

 * (SMS: 967/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 967/TCT-CS về giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 941/TCT-CS) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 941/TCT-CS về thời điểm áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất.

  ĐẦU TƯ

 * (SMS: 1622/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1622/TCHQ-TXNK về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 578/TB-KBNN)
- Ngày 01/04/2013,
Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 578/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2013.

  * (SMS: 542/QD-NHNN) - Ngày 08/03/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 542/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư 04/2013/TT-NHNN ngày 01/03/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

  KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 * (SMS: 214/2012/TT-BTC) - Ngày 06/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 214/2012/TT-BTC về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

  * (SMS: 203/2012/TT-BTC) - Ngày 19/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

 * (SMS: 198/2012/TT-BTC) - Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 198/2012/TT-BTC về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1634/TCHQ-TXNK)
- Ngày 01/04/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1634/TCHQ-TXNK về việc phân biệt các loại malt.

  * (SMS: 1619/TCHQ-TXNK) - Ngày 01/04/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1619/TCHQ-TXNK về mặt hàng thép lá cán nguội.

  * (SMS: 1611/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1611/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

  * (SMS: 1567/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1567/TCHQ-GSQL về việc tái xuất hành lý.

  * (SMS: 449/TXNK-PL) - Ngày 29/03/2013, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 449/TXNK-PL về việc phân loại trước mặt hàng xe ô tô pick up cabin kép hiệu Mitsubishi L200.

  * (SMS: 1557/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1557/TCHQ-TXNK về việc xác định mã HS hàng nhập khẩu.

  * (SMS: 1544/TCHQ-CCHDH) - Ngày 28/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1544/TCHQ-CCHĐH về việc vướng mắc về thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp chế xuất.

  * (SMS: 1538/TCHQ-CCHDH) - Ngày 27/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1538/TCHQ-CCHĐH về việc hướng dẫn báo cáo nhập - xuất - tồn hàng nhập khẩu phục vụ tiêu dùng của doanh nghiệp chế xuất.

  * (SMS: 3742/BTC-TCHQ) - Ngày 27/03/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3742/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và Thông tư 196/2012/TT-BTC.

  * (SMS: 2571/BCT-XNK) - Ngày 27/03/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2571/BCT-XNK về việc xuất khẩu hàng hóa thanh lý do giải thể.

  * (SMS: 2572/BCT-XNK) - Ngày 27/03/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 2572/BCT-XNK về việc xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu.

  * (SMS: 224/GSQL-TH) - Ngày 27/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 224/GSQL-TH về việc nhập khẩu và xử lý hàng hóa quá hạn của Công ty Nagase-VN tại kho ngoại quan Sagawa.

  * (SMS: 1466/TCHQ-GSQL) - Ngày 25/03/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1466/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị thực hiện việc sử dụng xăng dầu Dung Quất để tái xuất sang Lào thay nguồn xăng dầu tạm nhập.

  * (SMS: 222/GSQL-GQ3) - Ngày 25/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 222/GSQL-GQ3 về việc vướng mắc sử dụng tờ khai xuất nhập cảnh cho hành khách qua lại cửa khẩu quốc gia.

  * (SMS: 219/GSQL-GQ1) - Ngày 25/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 219/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC; Thông tư 05/2012/TT-BCT.

  * (SMS: 218/GSQL-GQ2) - Ngày 25/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 218/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan.

  * (SMS: 216/GSQL-GQ1) - Ngày 25/03/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 216/GSQL-GQ1 về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu phế liệu.

XÂY DỰNG

* (SMS: 03/2013/TT-BXD)
- Ngày 02/04/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2013/TT-BXD về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

  * (SMS: 551/BXD-KTXD) - Ngày 02/04/2013, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 551/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP.

  * (SMS: 26/2013/ND-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành xây dựng.

  * (SMS: 977/LDTBXH-KHTC) - Ngày 27/03/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 977/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 3847/BTC-QLG)
- Ngày 29/03/2013,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 3847/BTC-QLG về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá.

  * (SMS: 670/BKHCN-TDC) - Ngày 19/03/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 670/BKHCN-TĐC về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường.

  * (SMS: 954/QD-BCT) - Ngày 08/02/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 954/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

  * (SMS: 339/QD-BCT) - Ngày 17/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 339/QĐ-BCT về việc công bố hủy bỏ/bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1948/QD-BCT)
- Ngày 01/04/2013,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1948/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

 * (SMS: 27/2013/ND-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2013/NĐ-CP về việc quy định điều kiện của tố chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 * (SMS: 18/2013/QD-TTg) - Ngày 29/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/2013/QĐ-TTg về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với các hoạt động khai thác khoáng sản.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 2555/VPCP-KGVX)
- Ngày 01/04/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2555/VPCP-KGVX về thuốc Cedemex trong cắt cơn, cai nghiện ma túy.

 * (SMS: 10/2013/TT-BYT) - Ngày 29/03/2013, Bộ Y tế ban hành Thông tư 10/2013/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

  GIAO THÔNG

 * (SMS: 548/QD-TTg) - Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 548/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

  * (SMS: 03/CT-BGTVT) - Ngày 03/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 03/CT-BGTVT về việc nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông Vận tải can thiệp vào việc xử phạt của các lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

  * (SMS: 479/TTg-KTN) - Ngày 02/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 479/TTg-KTN về việc xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí trên quốc lộ.

  GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 28/2013/ND-CP) - Ngày 04/04/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

  * (SMS: 549/QD-TTg) - Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 549/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật".

  * (SMS: 152/TB-VPCP) - Ngày 03/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 152/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

  * (SMS: 2119/BGDDT-GDTX) - Ngày 01/04/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2119/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2013.

  * (SMS: 272/QD-BNV) - Ngày 29/03/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 272/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Dạy nghề Việt Nam thành Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam.

  * (SMS: 2083/BGDDT-GDTrH) - Ngày 29/03/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2083/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

  * (SMS: 139/TB-VPCP) - Ngày 29/03/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về chuyến khảo sát công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Hòa Bình.

  * (SMS: 2060/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 29/03/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 01/2013/TT-UBDT) - Ngày 01/03/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư 01/2013/TT-UBDT về việc ban hành Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc.

DÂN SỰ

* (SMS: 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC)
- Ngày 06/02/2013,
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.

BẢO HIỂM


* (SMS: 538/QD-TTg)
- Ngày 29/03/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 538/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

 * (SMS: 1161/BHXH-TCCB) - Ngày 29/03/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1161/BHXH-TCCB về việc phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  * (SMS: 910/BHXH-CSYT) - Ngày 08/03/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 910/BHXH-CSYT về việc đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 174/QD-BHXH)
- Ngày 07/02/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 174/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và bảo hiểm xã hội cấp huyện thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 550/QD-TTg) - Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 550/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm".

  * (SMS: 19/2013/QD-TTg) - Ngày 02/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/2013/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 48/NQ-CP)
- Ngày 04/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013.

  * (SMS: 552/QD-TTg) - Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 552/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

  * (SMS: 551/QD-TTg) - Ngày 04/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 551/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, các bản đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 2592/VPCP-QHQT) - Ngày 02/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2592/VPCP-QHQT về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg.

  * (SMS: 539/QD-TTg) - Ngày 01/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 539/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015.

  * (SMS: 2512/VPCP-KGVX) - Ngày 31/03/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2512/VPCP-KGVX về việc báo cáo chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  * (SMS: 46/NQ-CP) - Ngày 29/03/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  * (SMS: 140/TB-VPCP) - Ngày 29/03/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 140/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cả năm 2013.

  * (SMS: 527/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 527/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí bảo quản muối dự trữ quốc gia quý I năm 2013.

  * (SMS: 02/2013/TT-BKHDT) - Ngày 27/03/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2013/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

  * (SMS: 650/QD-BTP) - Ngày 27/03/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 650/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 570/NQ-UBTVQH13)
- Ngày 27/03/2013,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013.

  * (SMS: 569/NQ-UBTVQH13) - Ngày 27/03/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

  * (SMS: 597/TB-VPQH) - Ngày 27/03/2013, Văn phòng Quốc hội ban hành Thông báo 597/TB-VPQH về kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 16.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH

* (SMS: 24/2013/ND-CP)
- Ngày 28/03/2013,
Chính phủ ban hành Nghị định 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

HÌNH SỰ

* (SMS: 35/QD-VKSTC-V4)
- Ngày 29/01/2013,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 35/QĐ-VKSTC-V4 về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 413/QD-BKHDT)
- Ngày 02/04/2013,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 413/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp.

 * (SMS: 540/QD-TTg) - Ngày 01/04/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 540/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * (SMS: 684/QD-BKHCN) - Ngày 01/04/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 684/QĐ-BKHCN về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

 * (SMS: 677/QD-BNN-TCCB) - Ngày 01/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 677/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 * (SMS: 676/QD-BNN-TCCB) - Ngày 01/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 676/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 * (SMS: 675/QD-BNN-TCCB) - Ngày 01/04/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 675/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 * (SMS: 529/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 529/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 528/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 528/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 526/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 526/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 525/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 525/QĐ-TTg về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 524/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 524/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 523/QD-TTg) - Ngày 28/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 523/QĐ-TTg về việc phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 * (SMS: 45/QD-BCDCCTCTD) - Ngày 28/03/2013, Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015" ban hành Quyết định 45/QĐ-BCĐCCTCTD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động.

 * (SMS: 44/QD-BCDFSAP) - Ngày 28/03/2013, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình FSAP ban hành Quyết định 44/QĐ-BCĐFSAP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình đánh giá khu vực tài chính.

 * (SMS: 268/QD-VPCP) - Ngày 26/03/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 268/QĐ-VPCP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Điện tử Chính phủ

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP


* (SMS: 688/QD-BNN-TY)
- Ngày 01/04/2013
, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 688/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2013 - 2015.

 * (SMS: 19/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/03/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

 * (SMS: 18/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/03/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 18/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 473/QD-CTN)
- Ngày 13/03/2013,
Chủ tịch nước ban hành Quyết định 473/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 472/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 472/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 467/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 467/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 466/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 466/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 465/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 465/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 464/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 464/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 463/QD-CTN) - Ngày 12/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 463/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 440/QD-CTN) - Ngày 08/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 440/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 439/QD-CTN) - Ngày 07/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 439/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 438/QD-CTN) - Ngày 07/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 438/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 437/QD-CTN) - Ngày 07/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 437/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 436/QD-CTN) - Ngày 07/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 436/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 435/QD-CTN) - Ngày 07/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 435/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 423/QD-CTN) - Ngày 05/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 423/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  * (SMS: 422/QD-CTN) - Ngày 05/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 422/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 421/QD-CTN) - Ngày 05/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 421/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 420/QD-CTN) - Ngày 05/03/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 420/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 399/QD-CTN) - Ngày 26/02/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 399/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 398/QD-CTN) - Ngày 26/02/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 398/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI


* (SMS: 802/CHHVN-VTDVHH)
- Ngày 28/03/2013,
Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Công văn 802/CHHVN-VTDVHH về giải pháp xử lý đối với các tàu biển neo đậu dài ngày không còn khả năng khai thác.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 47/NQ-CP)
- Ngày 03/04/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 47/NQ-CP về việc điều chính địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập các phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 295/QD-BHXH)
- Ngày 25/03/2013,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 295/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  NGOẠI GIAO

 * (SMS: 2554/VPCP-KGVX) - Ngày 01/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2554/VPCP-KGVX về việc hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

 * (SMS: 15/2013/TB-LPQT) - Ngày 04/03/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 15/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xây-sen về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

  LĨNH VỰC KHÁC

 * (SMS: 142/TB-VPCP) - Ngày 01/04/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 142/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  * (SMS: 191/TB-BGTVT) - Ngày 01/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 191/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013 và triển khai các đề án đã được phê duyệt.

  * (SMS: 190/TB-BGTVT) - Ngày 01/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 190/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013 và triển khai các đề án đã được phê duyệt. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.