Danh mục

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 11.687 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13404-4:2021 ISO 11608-4:2006 Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 4: Bút tiêm điện tử và cơ điện

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13391-4:2021 ISO 5834-4:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật - Nhựa polyetylen siêu cao phân tử - Phần 4: Phương pháp đo chỉ số oxy hóa

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13391-1:2021 ISO 5834-1:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật - Nhựa polyetylen siêu cao phân tử - Phần 1: Dạng bột

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13393:2021 ISO 16428:2005 Vật cấy ghép phẫu thuật - Dung dịch thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với thử nghiệm ăn mòn tĩnh và ăn mòn động trên vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13401:2021 ISO 14408:2016 Ống nội khí quản thiết kế cho phẫu thuật laser - Yêu cầu ghi nhãn và thông tin đính kèm

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13400-3:2021 ISO 13175-3:2012 Vật cấy ghép phẫu thuật - Phosphat canxi - Phần 3: Các chất thay thế xuơng hydroxyapatite và beta–tricanxiphosphat

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-5:2021 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Radopholus similis (Cobb) Thorne

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12194-2-6:2021 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến trùng Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-15:2021 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13362-2:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây ngập mặn - Phần 2: Đước đôi

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12714-10:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 10: Sa mộc

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13404-1:2021 ISO 11608-1:2014 Hệ thống tiêm bằng kim dùng trong y tế - Yêu cầu và phương pháp thử - Phần 1: Hệ thống tiêm bằng kim

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13361-2:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 2: Xoan chịu hạn (Neem)

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13358-1:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ - Phần 1: Quế

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13361-1:2021 Giống cây lâm nghiệp - Cây trồng rừng ven biển - Phần 1: Phi lao

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13391-5:2021 ISO 5834-5:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật - Nhựa polyetylen siêu cao phân tử - Phần 5: Phương pháp đánh giá hình thái

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13392:2021 ISO 5833:2002 Vật cấy ghép phẫu thuật - Xi măng nhựa acrylic

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13402:2021 ISO 17511:2020 Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Yêu cầu đối với việc thiết lập liên kết đo lường của các giá trị được chỉ định cho các chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm tra độ đúng và mẫu bệnh phẩm người

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13398:2021 ISO 8836:2019 Ống hút sử dụng cho đường hô hấp

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-14:2021 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

Ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
Vui lòng đợi