Văn bản Hợp nhất về Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 5 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
03

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Xác thực: 28/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
04

Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
05

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi