Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.630 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1601
1602
1603

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo

1605

Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9)

1606
1607
1609
1610
1612
1613

Quyết định 261/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 244 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83

1614

Quyết định 184/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 382 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 82

1615

Công văn 5845/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm

1616

Quyết định 1332/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

1617

Quyết định 67/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 226 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 139

1618

Quyết định 101/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1619

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm