Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 38 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
02

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
03

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Xác thực: 09/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 17/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Xác thực: 20/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
06

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

Xác thực: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
07

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Báo chí

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
08

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
09

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động

Xác thực: 18/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
10

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Viễn thông

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
11

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
12

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Xác thực: 17/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
13

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
14

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

Xác thực: 03/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
15

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Luật Công nghệ thông tin

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
16

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Xác thực: 12/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
17

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Xác thực: 25/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Xác thực: 06/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Xác thực: 08/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi