Văn bản Hợp nhất về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 43 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Xác thực: 17/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Xác thực: 25/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
03

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Xác thực: 11/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
04

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
05

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Xác thực: 08/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
07

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Xác thực: 09/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 17/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Xác thực: 20/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

Xác thực: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
12

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Báo chí

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
13

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
14

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2018 của Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động

Xác thực: 18/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
15

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Viễn thông

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
16

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

Xác thực: 17/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

Xác thực: 03/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
20

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Luật Công nghệ thông tin

Xác thực: 12/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
Vui lòng đợi