Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 58 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc ngành thông tin và truyền thông

Xác thực: 29/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử

Xác thực: 20/07/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
03

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Xác thực: 20/07/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
04

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Xác thực: 21/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2022
05

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Xác thực: 07/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
06

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Xác thực: 05/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
08

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
10

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử

Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kết nối viễn thông

Xác thực: 27/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
12

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Xác thực: 21/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Xác thực: 04/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

Xác thực: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Xác thực: 15/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Xác thực: 17/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Xác thực: 25/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Xác thực: 11/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
19

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
20

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Xác thực: 08/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
Vui lòng đợi