Văn bản Hợp nhất về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 43 văn bản: Thông tin-Truyền thông
21

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Xác thực: 12/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
22

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Xác thực: 25/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
23

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Xác thực: 06/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành "Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Xác thực: 08/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải

Xác thực: 02/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc công bố, tiếp cận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp phép hoạt động bưu chính, viễn thông

Xác thực: 09/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 2255/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 2256/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010

Xác thực: 06/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 2203/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Cước kết nối nội hạt đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 2209/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi