Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 380 văn bản: Thông tin-Truyền thông
361

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
362

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
363

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
364

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
365

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 20/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
366

Quyết định 1703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2016
367

Quyết định 1374/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2016
368

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử thành phần trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
369

Quyết định 3135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2015
370

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 20/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2015
371

Quyết định 456/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 24/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
372

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông"

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
373

Quyết định 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Ban hành: 17/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2013
374

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên phòng tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
375

Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2012
376

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
377

Quyết định 118/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
378

Quyết định 114/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
379

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2009
380

Quyết định 298/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
Vui lòng đợi