Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.719 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1701

Quyết định 509/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
1702

Thông tư 09/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
1703

Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2016
1704

Quyết định 445/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
1705

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
1706

Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 26/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
1707

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ban hành: 06/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2015
1708

Thông tư 26/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
1709

Thông tư 10/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000"

Ban hành: 28/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2014
1710

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Ban hành: 19/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2014
1711

Quyết định 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ban hành: 15/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2014
1712

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, hệ thống thông tin đất đai

Ban hành: 30/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2014
1713

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 11/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2014
1714

Thông tư 184/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp

Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2013
1715

Thông tư 28/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải

Ban hành: 01/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2014
1716

Thông tư 17/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Ban hành: 05/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2012
1717

Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 28/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
1718

Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Ban hành: 08/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2011
1719

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
Vui lòng đợi