Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.911 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3801

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3802

Chỉ thị 04/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2006
3803

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Ban hành: 03/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
3804

Nghị định 138/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá - Thông tin

Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
3805

Quyết định 250/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

Ban hành: 10/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3806

Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3807

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Ban hành: 22/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
3808

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
3809

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
3810

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
3811

Quyết định 0125/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại với các cơ quan báo chí

Ban hành: 06/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
3812

Quyết định 195/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
3813

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
3814

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
3815

Quyết định 3865/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
3816

Quyết định 161/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 30/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
3817

Quyết định 49/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá -Thông tin ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

Ban hành: 22/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
3818

Quyết định 150/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài

Ban hành: 22/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
3819

Nghị định 83/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
3820

Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
Vui lòng đợi