Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
61

Công văn 339/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
62

Thông báo 63/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
63

Kế hoạch 293/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
64

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
65

Công văn 667/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
66

Công văn 666/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
67

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
68

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021

Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
69

Công văn 1774/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
70

Công văn 356/TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, Bảng chấm điểm thi đua và Công văn 203/CV-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
71

Công văn 356/CV-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
72

Công văn 5631/VKSTC-V16 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua

Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
73

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
74

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
75

Công văn 6431/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
76

Công văn 1509/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị công nhận sáng kiến

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
77

Công văn 5972/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
78

Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 02/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
79

Công văn 6028/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
80

Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
Vui lòng đợi