Văn bản UBND lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 169 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
21

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
22

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
23

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng

Ban hành: 28/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
24

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
25

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức chi tiền thưởng cho giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
26

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 09/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
27

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
28

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 25/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
29

Chỉ thị 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ban hành: 23/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
30

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
31

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 21/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
32

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 31/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
33

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2018
34

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Ban hành: 27/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
35

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
36

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
37

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
38

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
39

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
40

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban hành: 05/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
Vui lòng đợi