Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 933 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
781

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8966:2011 ASTM D 6050-09 Chất thải-Phương pháp xác định chất rắn không tan trong chất thải nguy hại hữu cơ thể lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
782

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8944:2011 ISO 20552:2007 Không khí vùng làm việc-Xác định hơi thủy ngân-Phương pháp thu mẫu sử dụng hỗn hống vàng và phân tích bằng phổ hấp thụ nguyên tử hoặc phổ huỳnh quang nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
783

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8965:2011 ASTM D 5830-95 Chất thải-Phân tích dung môi trong chất thải nguy hại bằng phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
784

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8941:2011 Chất lượng đất-Xác định cacbon hữu cơ tổng số-Phương pháp Walkley Black

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2018
785

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5339:1991 ST SEV 4201:1983 Bảo vệ ăn mòn trạm thí nghiệm khí hậu - Yêu cầu chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
786

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
787

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12790:2020 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
788

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9317:2012 ISO 14154:2005 Chất lượng đất-Xác định một số clorophenol-Phương pháp sắc ký khí dùng detector bẫy electron

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
789

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4307:2005 Than-Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
790

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9236-3:2012 Chất lượng đất-Giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở Việt Nam-Phần 3: Giá trị chỉ thị hàm lượng natri trao đổi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
791

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6137:2009 ISO 6768:1998 Không khí xung quanh-Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit-Phương pháp Griess-Saltzman cải biên

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2018
792

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6661-2:2009 ISO 8466-2:2001 Chất lượng nước-Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê-Phần 2: Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2018
793

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-11:2011 ISO 5667-11:2009 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 11: Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
794

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại-Dấu hiệu cảnh báo

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
795

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5225:2007 ISO 728:1995 Cốc (kích thước danh nghĩa lớn nhất lớn hơn 20mm)-Phân tích cỡ hạt bằng sàng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
796

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5224:2009 ISO 2325:1986 Cốc-Phân tích cỡ hạt (Kích thước danh nghĩa không lớn hơn 20mm)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
797

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5349:1991 Graphit-Phương pháp xác định độ ẩm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
798

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6826:2009 ISO 11733:2004 Chất lượng nước-Xác định sự đào thải và phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong môi trường nước-Phép thử mô phỏng bùn hoạt tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
799

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6676:2008 ISO 4389:2000 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá-Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ-Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
800

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6001-2:2008 ISO 5815-2:2003 Chất lượng nước-Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn)-Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
Vui lòng đợi