Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 46 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7214:2008 ISO 6166:2001 Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan-Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7699-2-44:2007 IEC 60068-2-44:1995 Thử nghiệm môi trường - Phần 2-44: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm T: Hàn thiếc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-1:2008 ISO 13616-1:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 1: Cấu trúc IBAN

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6743:2008 ISO 10383:2003 Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan-Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12106:2017 ISO 17442:2012 Dịch vụ tài chính-Mã phân định thực thể pháp nhân (LEI)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-4:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán - Đặc tả ứng dụng thanh toán chung - Phần 4: Phân tích hành động thẻ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
Vui lòng đợi