Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 46 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTC Dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín

Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Ban hành: 03/09/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp

Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với máy phát điện

Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7246:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong khí thải

Ban hành: 11/11/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27015:2017 ISO/IEC TR 27015:2012 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-2:2008 ISO 13616-2:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan đăng ký

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 1: Tổng quát

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-2:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010 Ngân hàng-Thông điệp viễn thông ngân hàng-Mã phân định tổ chức (BIC)

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6558:2008 ISO 4217:2001 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9417:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-5:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 5: Quy trình xử lý tập lệnh bên phát hành thẻ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-7:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 7: Mô tả về chức năng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8461-1:2010 ISO 9564-1:2002 Ngân hàng-Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân-Phần 1: Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu đối với trao đổi PIN tại các hệ thống rút tiền

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8461-2:2010 ISO 9564-2:2005 Ngân hàng-Quản lý bảo mật số nhận dạng cá nhân-Phần 2: Phê chuẩn thuật toán mã hóa PIN

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-8:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 8: Thư mục phần tử dữ liệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-6:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 6: Quản lý khóa và an ninh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
Vui lòng đợi