Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 1.171 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quyết định 4/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
22

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
23

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
24

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
25

Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
26

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
27

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
28

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
29

Quyết định 4/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
30

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
31

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
32

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
33

Công văn 566/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện, giải ngân đối với các công trình sửa chữa, chống xuống cấp, công trình xử lý cấp bách năm 2020

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
34

Quyết định 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
35

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
36

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
37

Quyết định 325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
38

Quyết định 574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tạm cấp kinh phí cho Ủy ban nhân dân Thành phố Chí Linh để thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
39

Quyết định 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
40

Công văn 34/TANDTC-KHTC của Tòa ánh nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2021
Vui lòng đợi