Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 14 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Văn bản hợp nhất 380/VBHN-BVHTTDL năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 09/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 06/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ;Tư pháp-Hộ tịch;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
04

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo về quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 29/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
05

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 25/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
07

Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
08

Văn bản hợp nhất 2640/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
09

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
Vui lòng đợi