Danh mục

Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 201 văn bản: Sở hữu trí tuệ
141

Công văn 7431/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phí bản quyền

Ban hành: 10/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
142

Quyết định 2204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2010
143

Công văn 7061/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phí bản quyền

Ban hành: 25/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2010
144

Thông tư 158/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2010
145

Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ban hành: 21/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2010
146

Nghị định 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
147

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2010
148

Công văn 2699/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bản quyền phim

Ban hành: 23/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2010
149

Công văn 3346/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
150

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Ban hành: 05/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2010
151

Thông tư 05/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

Ban hành: 01/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
152

Công văn 299/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Chương trình Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III) do EU tài trợ

Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2010
153

Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
154

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
155

Báo cáo 243/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2009
156

Công văn 1896/BVHTTDL-BQTG của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2009
157

Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2010

Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
158

Công văn 2033/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp trang thiết bị cho dự án sở hữu trí tuệ

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
159

Thông báo 411/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc áp dụng biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
160

Công văn 4647/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Thông tư số 22/2009/TT-BTC

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
Vui lòng đợi